KIRKEMUSIKER / ORGANIST

En stilling som kirkemusiker / organist ved Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern kirker, Viborg Østre Provsti, er ledig pr. 1. februar 2021 eller snarest herefter.

 

 

Stillingen er som udgangspunkt på 12 timer pr. uge.

Lee-Hjorthede-Skjern Sogn og Hjermind Sogn udgør et pastorat, som forvaltes af to menighedsråd: Hjermind menighedsråd og Lee-Hjorthede-Skjern pastoratråd. Kirkerne er beliggende i landområdet nord for Bjerringbro. Hjemmesider: www.lee-hjorthede-skjernkirkerne.dk ; www.hjermind-kirke.dk .

Musikalsk er vi de sidste otte år gået fornyede veje med bl.a. jazzgudstjenester og Taizé fællessangsgudstjenester. Med en ny organist ønsker vi, ved siden af det traditionelle udtryk, fortsat at finde nye musikalske udtryk til en kirke i tiden, hvilket muligvis kan medføre en mindre stigning af timetallet.

Vi er åbne overfor, at stillingen kan fordeles på to personer, hvis det viser sig gavnligt for alle parter. Timerne vil blive lagt på faste dage, så det bliver let at kombinere med andet arbejde.

Der er følgende orgler: Hjermind kirkes orgel er et Jensen og Thomsen 1993 med 6 stemmer. Lee kirkes orgel er et Marcussen og Søn 1963 med 7 stemmer. Hjorthede kirkes orgel er et Frobenius & sønner og har 4 stemmer. Skjern kirkes orgel er et fint, gammelt pneumatisk orgel, som har har 5 stemmer og en svelle til regulering af lydstyrken. Desuden er der nyindkøbte el-klaverer i alle fire kirker samt anlæg.

Kirkemusikeren/organisten skal varetage følgende opgaver:

  • Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger i fire kirker
  • Være ansvarlig for at udvikle musikken i kirkerne og eksperimentere med nye veje
  • Medvirke til Taizégudstjenster
  • I mindre omfang være med til aftenarrangementer, f.eks. fortælleaftener eller sangaftener
  •  

Vi forventer, at du:

  • kan spille til traditionel klassisk salmesang og nye salmer
  • har færdigheder i rytmisk musik
  • tager initiativ til at udvikle det musiske islæt ved gudstjenesterne
  • kan spille sammen med vores præst, der spiller rytmisk guitar
  • er stabil

 

Løn og ansættelsesvilkår:

 Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 Ansættelse sker ved Lee-Hjorthede-Skjern Sogns Pastoratråd beliggende Lee Byvej 37A 8850 Bjerringbro.

 Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

 Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 36.627,44 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Del dette:

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Ken Nørgaard Pedersen på telefonnummer 86 68 15 98 eller mail knp@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til knp@km.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10. januar 2021.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted den 27. januar 2021.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.